slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Z histórie farnosti až po súčasnosť

Skutočné, avšak dokumentačne nedoložiteľné, počiatky farnosti siahajú hlboko do 15.stroročia, keď sa formovala samotná obec. Obec vznikala na prelome 14. a 15. storočia vo vrcholiacom období valašsko – ruténskej kolonizácie. Prví osadníci boli kresťania východného (byzantského) obradu, čo predznamenalo aj náboženskú orientáciu farnosti pre budúcnosť.  

    Veriaci východného obradu v Uhorsku neboli spočiatku organizovaní do farností podľa latinskej cirkvi, ale boli pôvodne obsluhovaní mníchmi v kláštoroch. Zmenilo sa to formálnym uzatvorením Užhorodskej únie v r. 1646, keď sa zakladali farnosti, ktoré spadali pod správu Mukačevskej eparchie. Prvá dokumentačne doložiteľná zmienka o existencii farnosti Ruská Nová Ves je z r. 1705 v súvislosti s mukačevským biskupom De Camelisom. „V r. 1703 vypuklo proticisárske povstanie Františka II. Rákociho. Keď v r.1704 Mukačevo padlo do rúk jeho oddielov, De Camelis musel mesto opustiť... V marci r. 1705 sa uchýlil do exilu na faru v Ruskej Novej Vsi.“ ( Vasiľ, C., SJ – Gréckokatolíci). Mukačevská eparchia v 18. a začiatkom 19. stor. bola územne veľmi rozľahlá, spravovala 724 farností a 1660 filiálok s 541 963 veriacimi. Kôli zlepšeniu a uľahčeniu administrácie na žiadosť mukačevského biskupa Andreja Bačinského (1773 – 1809) ako aj kanonikov mukačevskej kapituly v r. 1787 cisár Jozef II rozhodol o vzniku Košického vikariátu, pod správu ktorého sa v rámci mukačavského biskupstva dostáva aj farnosť Ruská Nová Ves a ktorý sa stal základom samostatného Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva. Zaiste aj vplyvom tejto udalosti v r. 1790 kráľovská stavebná komora, pravdepodobne na mieste starého dreveného chrámu dala postaviť nový murovaný chrám, ktorý stojí dodnes. Košický vikariát prestal existovať v r.1920, v r.1921 bolo zriadené Prešovské gréckokatolícke biskupstvo a od jeho vzniku je farnosť Ruská Nová Ves pod jeho správou.

      Počas vyše 400-ročnej existencie odalávala gr.kat.farnosť rôznym ťažkostiam, ako napríklad šíreniu protestantizmu v 16.a 17. storočí, silnému maďarizačnému tlaku v snahe eliminovať prípadné ohniská národného a politického prebudenia gréckokatolíkov v 19.storočí, komunistickým provokáciám v 40-tych rokoch 20. storočia... Najťažším úderom pre farnosť a jej veriacich však bola úplná likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v Československu štátnou mocou v r.1950. Úplný zákaz vykonávania akýchkoľvek obradov ako aj hlásenie sa ku gr.kat. cirkvi trvalo celých 18 rokov. Po demokratizácii náboženstva v r. 1968 veriaci gr. katolíci dostali možnosť prinavrátenia a obnovenia gr.kat. farnosti. Tento akt sa udial na verejnej schôdzi v júni r. 1968, kde po búrlivej diskusii občania obce odsúhlasili obnovenie gr.kat. cirkvi.Ani potom však nenastal v cirkevnom živote farnosti pokoj. V čase normalizácie po r. 1970 bolo farnosti štátnymi úradmi nanucované spoločné užívanie chrámu s pravoslávnymi, s čím kňaz ani veriaci nesúhlasili, za čo bol kňazovi odňatý štátny súhlas a farnosť bola v období r. 1974 – 1976 bez kňaza, pričom štátne orgány povoľovali všetky obrady a aj tie mohol vykonávať s ich súhlasom iba o.ordinár alebo o.okresný dekan.
    Od r. 1763 existovala pri farskom úrade matrika a od tej doby sú známe aj mená kňazov spravujúcich farnosť. Odvtedy do dnešných čias ich bolo 20.
      Najstarší dostupný schematizmus mukačevskej eparchie z r. 1788 uvádza farnosť s 13 filiálnymi obcami, medzi ktoré v tej dobe patril aj Prešov s počtom gr.kat. veriacich 203. Farnosť vtedy spravovala 1197 veriacich gréckokatolíkov z toho 382 v obci Ruská Nová Ves. Prešov bol filiálkou farnosti Ruská Nová Ves do r.1792. Do r. 1851 farnosť spravovala 14, potom až do r.1999 to bolo 8 filiálnych obcí. V r. 1999 bola zriadená farnosť Abranovce vyčlenením z farnosti Ruská Nová Ves aj s priľahlými filiálkami a farnosti Ruská Nová Ves tak zostala iba jedna filiálka a to Teriakovce. V súčasnosti ( k 31.12.2010 ) eviduje farnosť 430 gréckokatolíckych veriacich.
 
 
                                                                                                                               JP