slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Materská škola

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

 
Mgr. Monika Imrichová
 
UČITEĽKY

Mgr. Monika Imrichová – triedna učiteľka 1. triedy

                 Martina Pomikalová – triedna učiteľka 2. triedy

Mgr. Timea Rusiňáková - samostatný pedagogický zamestnanec

Ing. Klaudia Kurimčáková - začínajúci pedagogický zamestnanec

     

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Jana Guľašová
 
KUCHÁRKA
Andrea Sabolová
 
Kontakty
Telefón: 051/7701421                                    
e-mail: msruskanovaves@gmail.com

 
MATERSKÁ ŠKOLA
 
MOTTO
Deti milujú toho, kto ich miluje, a kto nevie milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.
/Johann Wolfgang von Goethe/
 
ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola Ruská Nová Ves je školou rodinného typu. Ponúka rodičom a deťom priateľské prostredie s nižším počtom detí v jednotlivých triedach. Má dostatočné vybavenie pre kvalitnú výučbu a rozvíjanie všetkých kompetencií dieťaťa pre interiérovú, aj exteriérovú výučbu. Poloha, podmienky a vybavenie materskej školy ju predurčujú k tomu, aby sa v nej dieťa učilo s prírodou o prírode, so samým sebou o sebe a s ľuďmi o ľuďoch prostredníctvom zážitkov a skúseností, pozorovaním, či experimentovaním. Vo výchovno vzdelávacom procese sa zameriavame a snažíme:

Ø  - pripravovať estetické a stimulujúce prostredie

Ø  -  učiť prostredníctvom zážitkov a skúseností

Ø  - podporovať tvorivosť a kritické myslenie

Ø  - poskytovať priestor na sebarealizáciu

Ø  - hyperaktívnym deťom poskytovať priestor pre viaceré aktivity

Ø - uspokojovať individuálne potreby dieťaťa – umožniť cítiť emócie s možnosťou prejaviť ich

Ø  - podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa

Ø  - spolupracovať s rodičmi detí a podporovať ich záujem o výchovu a vzdelávanie

-- - využívať možnosti športových ihrísk a športových areálov v bližšom, aj širšom okolí obce ako

- nástroj prevencie pred civilizačnými chorobám

Hlavnými cieľmi pri výchove a vzdelávaní v materskej škole sú:

Ø  Motiváciou a hrami rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí

Ø  Individuálnym prístupom uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie

Ø    Vzdelávacie aktivity zameriavať na výchovu k tvorivosti

Ø   Využívaním hier zameraných na vytváranie spolupatričnosti a odstraňovanie agresivity získavať mravné návyky a spôsoby kultúrneho správania

Ø Vytvárať podmienky pre zapájanie rodičov do výchovno vzdelávacieho procesu podávaním dostatočného množstva informácií, usporadúvaním spoločných aktivít a pedagogickou osvetou

Ø   Utvárať a rozvíjať u detí národné povedomie prostredníctvom poznávania tradícií našich predkov, posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám

Ø  Vytvárať možnosti získavať poznatky na ochranu životného prostredia prostredníctvom vychádzok, pozorovaním, experimentovaním, bádaním a skúmaním

Ø   Prostredníctvom bohatej ponuky pohybových aktivít vplývať na rozvoj asertívneho správania a vôľových vlastností dieťaťa a na rozvoj povedomia o zdravom životnom štýle

Ø   Uspokojovať a rozvíjať potreby, záujmy, sklony a individuálne predpoklady v príťažlivých činnostiach podľa vlastného výberu

 
PROFIL ABSOLVENTA
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie. Absolvent predprimárneho vzdelávania získava poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu ku kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti. V závere predprimárneho vzdelávania dosiahne elementárne základy kľúčových kompetencií, čím získa profil absolventa predprimárneho vzdelávania.
 

Dosiahnutie všetkých kompetencií dieťaťa realizujeme prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Z rozprávky do rozprávky“.