slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Materská škola

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

 
Mgr. Monika Imrichová   UČITEĽKY

Mgr. Monika Imrichová – triedna učiteľka 1. triedy

                 Martina Pomikalová – triedna učiteľka 2. triedy

Mgr. Timea Rusiňáková - samostatný pedagogický zamestnanec

Ing. Klaudia Kurimčáková - samostatný pedagogický zamestnanec

     

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE - 50%
Katarína Szaboová - tel.č.: 0908 377 344
  KUCHÁRKA Andrea Sabolová   POMOCNÁ KUCHÁRKA - 50% Jana Hirková   Kontakty
Telefón: 051/7701421 Súkromný mobil riaditeľky školy: +421907155385 Súkromný mobil vedúcej školskej jedálne: +421908377344 e-mail vedúcej šk. jedálne: katarina.szaboova1802@gmail.com e-mail: msruskanovaves@gmail.com
FCB: MSRNV          MSRNV info   Konzultačné hodiny riaditeľky školy a vedúcej školskej jedálne sú iba po telefonickom dohovore.
  MATERSKÁ ŠKOLA   MOTTO Deti milujú toho, kto ich miluje, a kto nevie milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove. /Johann Wolfgang von Goethe/   ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola Ruská Nová Ves je školou rodinného typu. Ponúka rodičom a deťom priateľské prostredie s nižším počtom detí v jednotlivých triedach. Má dostatočné vybavenie pre kvalitnú výučbu a rozvíjanie všetkých kompetencií dieťaťa pre interiérovú, aj exteriérovú výučbu. Má vlastnú hymnu a logo, ktoré odzrkadľujú charakter realizácie výchovno vzdelávacích činností, ktorých dominantou je hra a pohyb.

Budova MŠ je umiestnená v doline Hradného potoka, na sopečnej  hornatine Slanských vrchov, v blízkosti zrúcanín Soľnohradu (Zbojníckeho hradu). V prírodnom prostredí, v blízkom lese, pod hradom, na okolitých lúkach, či na školskom dvore, realizujeme s deťmi mnohé výchovno vzdelávacie činnosti. Učíme sa v prírode, o prírode a s prírodou v každom ročnom období. Práve výnimočné prírodné prostredie a okolie obce Ruská Nová Ves nás doviedlo k rozhodnutiu, venovať sa s deťmi vo väčšej miere  enviromentálnej výchove a športovej príprave. Postupne sme začali s realizáciou vlastných projektov zameraných na ochranu prírody, jej zveľaďovanie, pestovanie rastlín, na prikrmovanie zvierat v zimnom období, na separáciu odpadu, či poznávanie a zber liečivých rastlín a bylín. Projekty realizujeme s deťmi v priestoroch materskej školy, v jej blízkom aj širšom okolí, či v lese pod hradom.  Najčastejšie je to v rámci rôznych organizačných foriem počas pobytu detí v materskej škole, ale aj  počas odpoludní a víkendov, za účasti rodičov detí. Druhou oblasťou charakteristickou pre materskú školu sú šport a pohybové hry v prírode. K pestrej ponuke športových aktivít priamo v materskej škole či v obci, sme zaradili aj výučbu plávania a lyžovania, ktoré realizujeme mimo obce s podporou rodičov detí a zriaďovateľa. Do pohybových aktivít zapájame aj rodičov, v tradičnom septembrovom a júnovom športovo orientovanom popoludní rodičov a detí, pri jarnej turisticko poznávacej vychádzke, či pri aktivitách ku Dňu detí a Dňu Zeme. Našimi zámerne volenými aktivitami ktoré s deťmi realizujeme, podporujeme a upevňujeme ich zdravie, vytvárame návyk k pravidelnému pohybu, budujeme a prehlbujeme vzťah k rodine, prírode, k športom, čím deti vedieme k zdravému životnému štýlu.

Hlavnými cieľmi pri výchove a vzdelávaní v materskej škole sú:

Ø  Motiváciou a hrami rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí

Ø  Individuálnym prístupom uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie

Ø    Vzdelávacie aktivity zameriavať na výchovu k tvorivosti

Ø   Využívaním hier zameraných na vytváranie spolupatričnosti a odstraňovanie agresivity získavať mravné návyky a spôsoby kultúrneho správania

Ø Vytvárať podmienky pre zapájanie rodičov do výchovno vzdelávacieho procesu podávaním dostatočného množstva informácií, usporadúvaním spoločných aktivít a pedagogickou osvetou

Ø   Utvárať a rozvíjať u detí národné povedomie prostredníctvom poznávania tradícií našich predkov, posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám

Ø  Vytvárať možnosti získavať poznatky na ochranu životného prostredia prostredníctvom vychádzok, pozorovaním, experimentovaním, bádaním a skúmaním

Ø   Prostredníctvom bohatej ponuky pohybových aktivít vplývať na rozvoj asertívneho správania a vôľových vlastností dieťaťa a na rozvoj povedomia o zdravom životnom štýle

Ø   Uspokojovať a rozvíjať potreby, záujmy, sklony a individuálne predpoklady v príťažlivých činnostiach podľa vlastného výberu

Dosiahnutie všetkých kompetencií dieťaťa realizujeme prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Z rozprávky do rozprávky“.