slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2023
VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11.1.2023
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves
9.2.2022
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 2/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Ruská Nová Ves
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 2/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Ruská Nová Ves
9.2.2022
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9.2.2022
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny "Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny"
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny "Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné doliny"
9.2.2022
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves 2018/2022
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves 2018/2022
9.2.2022
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruská Nová Ves č. 3/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ruská Nová Ves - Zmeny a doplnky 2015
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruská Nová Ves č. 3/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ruská Nová Ves - Zmeny a doplnky 2015
9.2.2022
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2016 zo dňa 18.3.2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves č. 1/2016 zo dňa 18.3.2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves
9.2.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, združeniam a spoločenským organizáciám na území obce Ruská Nová Ves
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2014 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, združeniam a spoločenským organizáciám na území obce Ruská Nová Ves
9.2.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
9.2.2022
Všeobecno záväzné nariadenie č. 2/2013 o sociálnych službách
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Všeobecno záväzné nariadenie č. 2/2013 o sociálnych službách
9.2.2022
Všeobecno záväzné nariadenie č.2/2011 o verejnom poriadku na území obce Ruská Nová Ves
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Všeobecno záväzné nariadenie č.2/2011 o verejnom poriadku na území obce Ruská Nová Ves
9.2.2022
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ruská Nová Ves
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ruská Nová Ves
9.2.2022
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ruská Nová Ves
Detail dokumentu
Dátum 9.2.2022
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ruská Nová Ves