slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
O obci

Vítame Vás

na stránke

obce Ruská Nová Ves

 

Obec Ruská Nová Ves leží v severovýchodnej časti košickej kotliny v doline Hradného potoka. Chotár obce zaberá plochu 1258 ha. Západná časť chotára, ktorú tvoria sopečné horniny ,je odlesnená pahorkatina z mladotreťohorných usadenín. Východná časť na sopečnej hornatine Slanských vrchov je pokrytá súvislým lesom s porastom buka a duba. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy. V chotári obce je premenná nadmorská výška a pohybuje sa od 340 metrov nad morom v najnižšom bode, do 1025 m n.m. v najvyššom mieste chotára na východe. Stred obce má kótu 430 m n.m..

 
KOMPETENCIE OBCE
 
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky náležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi obce sú:

- starosta obce 
- obecné zastupiteľstvo.
 
Kompetencie obce sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky najmä čl. 64-71)
- zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
- všeobecne záväznými nariadeniami na úseku samosprávnych činností (čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky)
 
 
SYMBOLY OBCE