slider_table
  • 17/slider/7384a_fotky-v-kruhu1.jpg
  • 17/slider/fdcd0_fotky-v-kruhu2.jpg
Profil absolventa

V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie (spôsobilosti):

1. Psychomotorické kompetencie

2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie

a) Základy sebauvedomenia

b) Základy angažovanosti

3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie

4. Komunikatívne kompetencie

5. Kognitívne kompetencie

a) Základy riešenia problémov

b) Základy kritického myslenia

c) Základy tvorivého myslenia

6. Učebné kompetencie

7. Informačné kompetencie

 

Vymedzenie kompetencií (spôsobilostí) treba chápať relatívne, nakoľko v predškolskom období ide o dosahovanie základov kompetencií dieťaťa. Kompetencie sú spracované na základe Odporúčania

Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES).

Kompetencie (spôsobilosti) dieťaťa predškolského veku

 

1. Psychomotorické kompetencie (spôsobilosti)

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania:

Ø  používa v činnosti všetky zmysly

Ø  ovláda pohybový aparát a telesné funkcie

Ø  prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa

Ø  ovláda základné lokomočné pohyby

Ø  používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových situáciách

Ø  využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok

Ø  prejavuje grafomotorickú gramotnosť

Ø  správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných

Ø  prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu

 

2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie

a) Základy sebauvedomenia

Ø  uvedomuje si vlastnú identitu

Ø  prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným

Ø  vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav

Ø  odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti

Ø  správa sa sebaisto v rôznych situáciách

Ø  uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby

b) Základy angažovanosti

Ø  presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých

Ø  obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a bezbranných

Ø  zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom okolí

 

3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie

Ø  pozerá sa na svet aj očami druhých

Ø  správa sa empaticky k svojmu okoliu

Ø  správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem

Ø  hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve

Ø  plánuje, organizuje a hodnotí činnosť

Ø  zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju

Ø  preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny

Ø  nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy

Ø  rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne

Ø  pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne

Ø  akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých

Ø  prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu

 

4. Komunikatívne kompetencie

Ø  vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými

Ø  počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií

Ø  vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory

Ø  reprodukuje oznamy, texty

Ø  volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu

Ø  komunikuje osvojené poznatky

Ø  prejavuje predčitateľskú gramotnosť

Ø  chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi

 

5. Kognitívne kompetencie

a) Základy riešenia problémov

Ø  hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri riešení problému

Ø  rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine

Ø  rieši jednoduché problémové úlohy

Ø  uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie

b) Základy kritického myslenia

Ø  porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď

Ø  odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky

Ø  hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch

c) Základy tvorivého myslenia

Ø  uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov

Ø  nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia

Ø  objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny

Ø  objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu

 

6. Učebné kompetencie

Ø  prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového

Ø  využíva primerané pojmy, znaky a symboly

Ø  pozoruje, skúma, experimentuje

Ø  objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami

Ø  aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti

Ø  kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov

Ø  učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením)

Ø  vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti

Ø  prekonáva prekážky v učení

Ø  plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť

Ø  prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení

Ø  hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých

Ø  zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie

Ø  naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami

Ø  sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť

 

7. Informačné kompetencie

Ø  prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií

Ø  využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú školu (od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií, prostredníctvom informačno komunikačných technológií, z rôznych médií)