Verzia pre slabozrakých

Rok 2019

Číslo/Názov zmluvy Zmluvná strana Suma s DPH v EUR
Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb HIREKON, s.r.o., Jahodová 42, 08001 Prešov, IČO:36473413 1020,00 audit účtovnej závierky za rok 2018  10.1.2019
Dohoda č.19/37/012/9 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536   vykonávanie aktivačnej činnosti  23.1.2019
Príloha č. 1 k Zmluve VKE0720201520A ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava 3, IČO:35858010   nové znenie Prílohy č.1  11.2.2019
Rámcová zmluva na poskytnutie poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 08001 Prešov, IČO:51880261   poradenské služby v oblasti verejného obstarávania  21.2.2019
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik WINDOORS, Ľ.Štúra 489/9, 08901 Svidník, IČO:37655264   spôsob a podmienky vzájomnej spolupráce pri zbere šatstva  15.3.2019
Dodatok č.1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č.213/2018 Úrad vlády SR, Nám. slobody 1, 81370 Bratislava 1, IČO:00151513   zmena čl. 1 : termín použitia a vyúčtovania dotácie  20.3.2019
Dohoda č.19/37/50J/NS/18 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08001 Prešov, IČO:30794536 5052,51 poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania  pracovných miest   27.3.2019
Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce, IČO : 36211451   zmena počtu vyvážaných nádob  3.4.2019
Zmluva o vystúpení Skupina historického šermu COHORS PREŠOV, Obrancov mieru 29, 08001 Prešov, IČO:35535148 500,- vystúpenie dňa 23.6.2019  2.4.2019
Príkazná zmluva Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš, Hlavná 73, 08001 Prešov, IČO:42231779   zabezpečenie ubytovania a stravy účastníkov 30. snemu ZMOS v dňoch 21. a 23.5.2019  16.4.2019
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000736448I Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO:36599361   NN prípojka na Multifunkčnom ihrisku  30.4.2019
Zmluva o výkone správy majetku obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO:36570460   zverejnenie časti verejn. vodovodu v Obci Ruská Nová Ves do správy VVS, a.s.  2.5.2019
Dohoda o vzájomnej spolupráci Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, občianske združenie, 08215 Chmeľov 8, IČO:50259873   dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti ochrany života a zdravia ...  pred požiarmi a pri vykonávaní záchranných prác   7.5.2019
Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.1130592 Energie2, a.s., - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, IČO: 46113177   nové odberné miesto  - na multifunkčnom ihrisku  14.5.2019
Mandátna zmluva č. MZ 009-2019 Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 08001 Prešov, IČO:37051164   zabezpečiť kompletné verejné obstarávanie  17.5.2019
Zmluva o dielo Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov, IČO:45281688   vypracovanie Žiadosti o NFP "Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ  24.5.2019
Zmluva č.274/2019/OK o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, IČO:37870475 3200,- dotácia na podporu kultúrneho podujatia : "Hradný deň"  29.5.2019
Dodatok č.N20160202005D02 k zmluve o spolupr. č.N20160202005 zo dňa 2.2.2016

Implementačná agentúra MPSVaR SK, Špitálska 6, 81455 Bratislava, IČO: 30854687

 

  zmena v čl. 14 : Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.8.2019  18.6.2019
Príloha č.1 k zmluve VKE 0720201520A ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava, IČO:35858010   popis systému triedeného zberu + celkový ročný náklad na zabezpečenie zberu v obci 24.6.2019
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov ZŠ  Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, 04001 Košice, IČO:50774336   internetové služby 4.7.2019
Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v CVČ  Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, P.O.Box 135, 08135 Prešov, IČO:00179205   zabezpečenie vzdelávania v CVČ 18.7.2019 
Dohoda č.19/37/050/63 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536 5768,16 úprava práv a  povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku 28.8.2019
Dodatok č. N20160202005D03 k zmluve č. N20160202005 zo dňa 2.2.2016 Implementačná agentúra MPSVaR SR, Špitálska 6, 81455 Bratislava, IČO:30854687   zmena konajúceho Spolupracujúceho subjektu 10.9.2019
Dohoda č. 19/37/010/124 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov, IČO:30794536   aplikácia § 10 zák. 41/2013 o pomoci v hmotnej núdzi do praxe 17.9.2019
Zmluva o dielo VÁHOPROJEKT, s.r.o., Exnárova 13, 08001 Prešov, IČO:43894810  24600,- vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie zákl. technickej infraštruktúry 25.9.2019
Zmluva o dielo č. 2/2019 /na výkon občasného dozoru/ Ing. Peter Ferenc, K amfiteátru 1, 08001 Prešov, IČO:33950725   stavebný dozor pro projekt: Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ 7.10.2019
Nájomná zmluva č.4137 Družstvo Agroplus Prešov, Zlatobanská 12, 08005 Prešov, IČO:36458724   nájom poľnohospodárskej pôdy 10.10.2019
Zmluva o poskytnutí služby "Externý projektový manažment ..." Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 08001 Prešov, IČO:45281688  1620,- príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok a súvisiace činnosti 11.10.2019