Verzia pre slabozrakých

Platby za MŠ

PLATBY ZA MATERSKÚ ŠKOLU

Všetky platby za materskú školu podliehajú schvaľovaniu obecného zastupiteľstva v RNV, stravné je v zmysle platnej legislatívy.

Školné podľa VZN 1/2015 sa platí za celý mesiac v rovnakej výške, aj keď dieťa príde do MŠ na jeden deň v mesiaci nasledovne:

 

Za dieťa s trvalým pobytom v RNV

-  od 3 do 5 rokov 7eur mesačne

-  za každého ďalšieho súrodenca 5 eur mesačne

-  za dieťa do 3 rokov 20 eur mesačne

 


Za dieťa bez trvalého pobytu v RNV:

- od 3 do 5 rokov 15eur mesačne

- za každého ďalšieho súrodenca 10eur mesačne

- za dieťa do 3 rokov 40 eur mesačne

Školné neuhrádzajú deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - predškoláci a ďalší v zmysle VZN obce.

Stravné je jednotné pre všetky deti 1,29 eura na deň.

 

Všetky poplatky je potrebné uhradiť do 10. dňa v danom mesiaci pravidelne účtom na
  
školné IBAN SK3202000000001665687251 do poznámky meno dieťaťa a mesiac (napríklad 9 imrichova)

  

stravné IBAN SK7702000000001629349853 do poznámky taktiež meno dieťaťa a mesiac.

Stravné sa počíta podľa počtu stravovacích dní v MŠ. V prípade, že platby účtom platíte celý školský rok rovnakú čiastku 24 eur, preplatky dostanete v júli, po skončení školského roku.