Verzia pre slabozrakých

Materská škola

 
 
 
 
 RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY
 
Mgr. Monika Imrichová
 
UČITEĽKY

Mgr. Monika Imrichová – triedna učiteľka

                 Martina Pomikalová – pedagogický zamestnanec

Mgr. Timea Skoncová - pedagogický zamestnanec

Ing. Klaudia Kurimčáková - pedagogický zamestnanec

               Mária Tomková – študent


VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Zuzana Vajdová Rigasová
 
KUCHÁRKA
Andrea Sabolová

Kontakty
Telefón: 051/7701421                                    
e-mail: msruskanovaves@gmail.com

 
MATERSKÁ ŠKOLA
 
MOTTO
Deti milujú toho, kto ich miluje, a kto nevie milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.
/Johann Wolfgang von Goethe/
 
 

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola Ruská Nová Ves je školou rodinného typu. Ponúka rodičom a deťom priateľské prostredie s nižším počtom detí v jednotlivých triedach. Má dostatočné vybavenie pre kvalitnú výučbu a rozvíjanie všetkých kompetencií dieťaťa pre interiérovú, aj exteriérovú výučbu. Obec Ruská Nová Ves leží v severovýchodnej časti košickej kotliny v doline Hradného potoka, na sopečnej hornatine Slanských vrchov s bohatým lesným porastom duba a buka, ako aj inými zaujímavými prírodnými úkazmi. V súčasnosti sa realizuje projekt náučného chodníka, ktorý rozšíri možnosti výučby v prírodnom prostredí. Súčasťou histórie obce sú zrúcaniny hradu Soľnohrad (Zbojničák), ktorý je opradený zaujímavými povesťami, s ktorými sa dieťa formou rozprávok a turistických vychádzok oboznámi už v materskej škole. Poloha, podmienky a vybavenie materskej školy ju predurčujú k tomu, aby sa v nej dieťa učilo s prírodou o prírode, so samým sebou o sebe a s ľuďmi o ľuďoch prostredníctvom zážitkov a skúseností, pozorovaním, experimentovaním...

Z uvedeného vyplývajú potreby a požiadavky na realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu zo strany učiteľa:

-  Pripravovať estetické a stimulujúce prostredie

- Učiť prostredníctvom zážitkov a skúseností

Podporovať tvorivosť a kritické myslenie

- Hyperaktívnym deťom poskytovať priestor pre viaceré aktivity

- Agresívne deti stimulovať citlivým prístupom a získavaním         dôvery

-  Uspokojovať individuálne potreby dieťaťa – umožniť mu cítiť emócie s možnosťou prejaviť ich, dostávať šancu napraviť chyby, poskytovať priestor na sebarealizáciu

- Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa prostredníctvom krúžkovej činnosti (základy AJ, tanečný krúžok, dramatický, tvorivé dielne...)

- Spolupracovať s rodičmi detí a podporovať ich záujem o výchovu a vzdelávanie

- Využívať možnosti športových ihrísk a športových areálov v bližšom, aj  širšom okolí obce ako nástroj prevencie pred civilizačnými chorobám

 
PROFIL ABSOLVENTA
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie. Absolvent predprimárneho vzdelávania získava poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu ku kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti. V závere predprimárneho vzdelávania dosiahne elementárne základy kľúčových kompetencií, čím získa profil absolventa predprimárneho vzdelávania.
 
Dosiahnutie všetkých kompetencií dieťaťa realizujeme prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Z rozprávky do rozprávky“.