Verzia pre slabozrakých

Materská škola

 
 
 
 
 RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY
 
Mgr. Monika Imrichová
 
UČITEĽKA
Patrícia Sabolová

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Mária Hanzesová
 
KUCHÁRKA
Andrea Sabolová

Kontakty
Telefón: 051/7701421                                    
e-mail: msruskanovaves@gmail.com
Emailová adresa bola zriadená pre účely komunikácie s vedením obce, rodičmi, zamestnancami MŠ, ako aj širokou verejnosťou.
 
 
MATERSKÁ ŠKOLA
 
MOTTO
Deti milujú toho, kto ich miluje, a kto nevie milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.
/Johann Wolfgang von Goethe/
 
 
MŠ Ruská Nová Ves je jednotriedna a poskytuje deťom od 3-6 rokov celodennú výchovnú starostlivosť. Umožňuje aj poldenný pobyt, ak o to požiadajú rodičia. Zriaďovateľom Materskej školy je OBECNÝ ÚRAD Ruská Nová Ves. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole zabezpečujú 2 kvalifikované učiteľky na 100% úväzok , 1 prevádzková pracovníčka na 100% úväzok a jedna prevádzková pracovníčka na 30% úväzok.
 
PROFIL ABSOLVENTA
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie. Absolvent predprimárneho vzdelávania získava poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu ku kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti. V závere predprimárneho vzdelávania dosiahne elementárne základy kľúčových kompetencií , čím získa profil absolventa predprimárneho vzdelávania.
 
Pre deti je vytvorené podnetné, príjemne a estetické prostredie. V triedach sú vytvorené klasické hracie kútiky , ktoré sú doplňované hračkami, knihami, učebnými pomôckami, rôznymi konštruktívnymi stavebnicami a sú modifikované podľa záujmu detí.
Ciele a úlohy Školského vzdelávacieho programu „CHROBÁČIK“ sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.
Pri zabezpečovaní školského stravovania sa kladie dôraz na zdravú výživu a pitný režim.