Verzia pre slabozrakých

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu : "Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves - 1. etapa".

vyvesené dňa 15.8.2019


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru pre okres Prešov


Konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ruská Nová Ves


Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2018


Program odpadového hospodárstva obce Ruská Nová Ves na roky 2016 - 2020


Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky : "Stavba : Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ"

Príloha č.1 a č.3 : Návrh na plnenie kritéria + Čestné vyhlásenie

Príloha č.2 : Výkaz výmer /v pdf/          Výkaz výmer /v exceli/

Príloha č.4 : Návrh zmluvy o dielo

Príloha č.5 : ELI SO 01 Schéma MaR       ELI SO 01 Schém rozvodov                        ELI SO 02 Schéma MaR       ELI SO 02 Schéma rozvodov                       Technická správa ELI - OcÚ a MŠ                                        Technická správa UVK - Ruská Nová Ves                                                  UVK SO 01 OcU - 01  Pôdorys        UVK SO 01 OcU -02 Schéma               UVK SO 02 MS - 01 Pôdorys          UVK SO 02 MS - 02 Schéma  


Projekt : "Predchádzanie vzniku bio odpadov v združení obcí Ekotorysa" - z fondov EÚ. 


Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na roky 2019-2021


Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".

Prílohy k Výzve na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".


Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves 2018/2022

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"

 

INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi