Verzia pre slabozrakých

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov" 

Územný plán zóny "Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné Doliny" /návrh/ - oznámenie o prerokovaní - dňa 26.6.2018 - zverejnené dňa 14.6.2018

Územný plán zóny "Ruská Nová Ves, obytná zóna Vyšné Doliny /návrh/ - oznámenie o prerokovaní - verejná vyhláška - zverejnené dňa 14.6.2018

Územný plán zóny :

1.časť                          2.časť                         3.časť                    4.časť

5.časť                          6.časť                         7.časť                    8.časť 

9.časť                        10.časť                        11.časť 

 

 

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ruská Nová Ves 2018 -2022

Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Ruská Nová Ves za rok 2017.

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"

 

INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi