Verzia pre slabozrakých

Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby : "Rozšírenie vodovodu v obci Ruská Nová Ves - 1. etapa"

Vyvesené dňa 17.10.2019


Záverečný účet Obce Ruská Nová Ves za rok 2018


Program odpadového hospodárstva obce Ruská Nová Ves na roky 2016 - 2020


Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky : "Stavba : Zmena spôsobu vykurovania budov OcÚ a MŠ"

Príloha č.1 a č.3 : Návrh na plnenie kritéria + Čestné vyhlásenie

Príloha č.2 : Výkaz výmer /v pdf/          Výkaz výmer /v exceli/

Príloha č.4 : Návrh zmluvy o dielo

Príloha č.5 : ELI SO 01 Schéma MaR      ELI SO 01 Schéma rozvodov                        ELI SO 02 Schéma MaR       ELI SO 02 Schéma rozvodov                       Technická správa ELI - OcÚ a MŠ                                        Technická správa UVK - Ruská Nová Ves                                                  UVK SO 01 OcU - 01  Pôdorys        UVK SO 01 OcU -02 Schéma               UVK SO 02 MS - 01 Pôdorys          UVK SO 02 MS - 02 Schéma  


Projekt : "Predchádzanie vzniku bio odpadov v združení obcí Ekotorysa" - z fondov EÚ. 


Rozpočet Obce Ruská Nová Ves na roky 2019-2021


Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".

Prílohy k Výzve na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce : "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Obci Ruská Nová Ves".


Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ruská Nová Ves 2018/2022

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v Obci Ruská Nová Ves"

 

INFORMÁCIE O ZOSUVOCH V OBCI RUSKÁ NOVÁ VES

Príkaz starostu obce číslo 1/2016 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Kovaľňa

Inžinierskogeologický posudok v časti Kovaľňa


Príkaz starostu obce číslo 1/2012 na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okolí Soľného potoka

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v okolí Soľného potoka 


Príkaz starostu obce č. 1/2011 na vyhlásenie mimoriadnej  situácie v rekreačnej chatovej osade

Upozornenie

Inžinierskogeologický posudok v chatovej oblasti

Informácia o monitoringu zosuvov v Ruskej Novej Vsi